Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάγος Κώστας
Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+
Ημερομηνία Έναρξης: 11/2016
Ημερομηνία Λήξης: 12/2018

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική κα διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται παραγωγή διαδραστικού ψηφιακού υλικού και οδηγός χρήσης για εκπαιδευτικούς. Ιστοσελίδα: http://waterworldadventure.eu/el/
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου (Water World Adventure e-book) για τους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Η δημιουργία του βιβλίου θα συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της θαλάσσιας λογοτεχνίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών).
Το διαδικτυακό βιβλίο θα αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη: τις 7 Βασικές Αρχές και το Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη θαλάσσια λογοτεχνία, η οποία αναπτύχθηκε από την Εθνική Ένωση Θαλάσσιων Εκπαιδευτών των ΗΠΑ και που είναι το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο τομέα αυτό. Καλές πρακτικές αφήγησης και διαδραστικές ιστορίες θα εφαρμοστούν στην ομάδα στόχου, εξασφαλίζοντας έτσι την ευρωστία της παιδαγωγικής προσέγγισης και τη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των τελικών χρηστών (εκπαιδευτικοί και γονείς). Πέρα από τη δημιουργία της διαδραστικής ιστορίας θα αναπτυχθεί και ένας Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς και γονείς, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μαθησιακή ευκαιρία που παρέχει το συγκεκριμένο βιβλίο.