Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικού) σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί μία σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων στοχεύοντας στην προσφορά νέων γνώσεων, εξειδικευμένων δεξιοτήτων και καινοτόμων δράσεων.
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνει υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις διαγνωσμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ με τη μεθοδολογία skills gap analysis και training needs analysis επιδιώκεται η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων στην αυτοεξέλιξη, στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ωφελούμενων.  Προτεραιότητα στη βάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης των προγραμμάτων έχει η υφιστάμενη (εργασιακή) κατάσταση της ομάδας- στόχο στην οποία απευθύνεται η εκάστοτε δράση, καθώς και οι προσδοκίες και τα αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν μετά το πέρας της υλοποίησης.
Όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης σχεδιάζονται και συνίστανται στα εξής:

  • Γενικός Σκοπός του Προγράμματος
  • Επιμέρους Στόχοι (γνώσεις- δεξιότητες- στάσεις)
  • Αναμενόμενα Αποτελέσματα
  • Εκπαιδευτές
  • Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Εκπαιδευτικές τεχνικές, εργαλεία – Εποπτικά Μέσα
  • Εκπαιδευτικό Υλικό (syllabus)
  • Υλικοτεχνική υποδομή
Η επιτυχής υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, προϋποθέτει την ύπαρξη δομημένης οργάνωσης, σαφήνεια στόχων και συστηματικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούν να συμπληρώσουν τα παρακάτω έντυπα σύμφωνα με τις οδηγίες και να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: learning@uth.gr

1ο Έντυπο: Πρόταση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

2ο Έντυπο: Προϋπολογισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

3ο Έντυπο: Υπολογισμός ECTS Μονάδων (Στην περίπτωση που αποδίδονται)

Οδηγίες Υποβολής Νέου Προγράμματος

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΕΛΚΕ_Δ1

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΕΛΚΕ_Δ18

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΕΛΚΕ_Δ4

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου ΕΛΚΕ_Δ5

& το σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των εξωτερικών συνεργατών που θα εμπλακούν στο προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ως εκπαιδευτές. Για να μέλη ΔΕΠ του ΠΘ ή άλλων ιδρυμάτων , θα καταγράφετε στην πρόταση ο σύνδεσμος των βιογραφικών τους.