Προσωπικό του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Οργανωτικός Υπεύθυνος

+30 2421006366, 6367, 6390

Υπεύθυνος Διασύνδεσης

+30 2421006392

Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων

+30 2421006366, 6367, 6390