Προσωπικό του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Οργανωτικός Υπεύθυνος

+30 2410-684479 (εσωτ. 2479).

Πληροφορίες – Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων

+30 2421-006366, 6367, 6364 & 2410684752