Προσωπικό του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Οργανωτικός Υπεύθυνος

 

phone+30 2421006366, 6390

Υπεύθυνος Διασύνδεσης

 

phone+30 2421006392

Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων

 

phone+30 2421006366, 6390