Το Ευρωπαϊκό έργο “Vet opportunities for migrants and refugees – VET4MIGRE“ αφορά μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από 6 οργανισμούς από τις χώρες: Δανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Βουλγαρία.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ:https://www.vet4migre.eu/en/

 
Το έργο VET4MIGRE επικεντρώνεται στις σχετικές και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες των μεταναστών και των προσφύγων, στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και στην πρόσβασή τους σε προγράμματα κατάρτισης καθώς στη βελτίωση των προσόντων τους. Το εν λόγω έργο προσπαθεί να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων σε προγράμματα κατάρτισης, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση, με θετικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας υποδοχής.
 

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αναπτύξει τέσσερα πνευματικά προϊόντα διαφόρων τύπων (εκθέσεις, οδηγοί, DVD, διαδικτυακή πλατφόρμα), βάση των οποίων θα ασχοληθεί σε βάθος η σύμπραξη των εταίρων για περίοδο είκοσι οκτώ μηνών.
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε από την αναλυτική έκθεση της ομάδας στόχου στο παρακάτω αρχείο:
Greece-Final.pdf