Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

17/05/2024
 
 
1
1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το παρόν τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι  10 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος), που αντιστοιχούν σε 60 ECTS και συνολικά για τους τέσσερεις κύκλους σε 240 ECTS.

Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να  προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, με στόχο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ή/και να ειδικευτούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση και των τεσσάρων κύκλων του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκπαίδευση στις διάφορες προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα στην Συνθετική προσέγγιση, προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, αποφοίτων Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. Η εκπαίδευση αυτή είναι απολύτως ουσιαστική και απαραίτητη για κάθε επαγγελματία, που εργάζεται ή πρόκειται να εργασθεί ψυχοθεραπευτικά ή συμβουλευτικά με άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα «’Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που στοχεύει στην εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων στην Συνθετική Προσέγγιση στη Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική, σε θεωρητικό, βιωματικό, εργαστηριακό, ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο.

Η συνθετική προσέγγιση είναι η τελευταία εξέλιξη, αυτή τη στιγμή, στο χώρο της ψυχοθεραπείας, συνδυάζει περισσότερες της μίας προσεγγίσεις και αναδύθηκε από ερευνητικά δεδομένα, που δείχνουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με μεμονωμένες προσεγγίσεις. Στο παρόν πρόγραμμα συνθετικής ψυχοθεραπείας, η έμφαση δίνεται στη Συστημική, την Υπαρξιακή και την Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική προσέγγιση, μέσα από τη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη. Η εκπαίδευση εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των ελληνικών και διεθνών εταιρειών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του ΙV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μεικτής μεθόδου εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση. Προς διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων που εργάζονται, τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και ορισμένες φορές Κυριακή πρωί.
 • Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων είναι η Αθήνα.

Αντικείμενα Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές/διδακτικές ενότητες:

 • Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Συστημική Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Σύνθεση Συστημικής, Υπαρξιακής & Πολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία Ομάδων
 • Εργαστήριο Ι, ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης
 • Εργαστήριο ΙΙ, IV, V: Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 • Εργαστήριο VI, VII: Ψυχοπαθολογία & Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Σεμινάρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Πρακτική Άσκηση Ι, ΙΙ: Προπαρασκευαστική
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ, IV: Σε Πραγματικό Περιβάλλον
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
 • Προσωπική Ανάπτυξη Ι: Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ, ΙΙΙ, IV: Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών

Κατηγορίες Εισακτέων

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.

Απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι: α) τα 23 έτη ηλικίας κατ΄ ελάχιστο, β) η ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γ) η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και προσωπική δουλειά με τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, γεγονός που δεν επιτρέπει τους μεγάλους αριθμούς εκπαιδευόμενων. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με τη μελέτη του βιογραφικού/φακέλου τους, καθώς και με προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας.

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 • Περίοδος Εγγραφών: ΕΩΣ 30/10/2024
 • Έναρξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2024
 • Λήξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2025

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδάσκοντες/εκπαιδευτές στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων, ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές αναγνωρισμένου κύρους, με πλήρη εκπαίδευση στη Συνθετική, τη Συστημική, την Υπαρξιακή και την Πολιτισμική-Πολυπολιτισμική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.