Το έργο:

 

Η βασική φιλοδοξία του έργου Νεοι Ορίζοντες είναι να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων που έχουν αποκτήσει αναπηρίες που πρέπει:

·         να προωθήσουν την αυτογνωσία τους, την αυτοπεποίθησή τους και την αυτόενεργοποίηση τους,

να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη;

·         να αυξήσουν τις δεξιότητές απασχόλησης

καθώς και εκείνων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω προβλημάτων υγείας, βοηθώντας τους να βρουν νέους δρόμους σταδιοδρομίας ή να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες

·         να διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία

μέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών σε στρογγυλές τράπεζες με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη;

 

Δράσεις:

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες:

·         Έρευνα γραφείου και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών

για την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων μετά από αναπηρία ή σωματική ασθένεια ή τραυματισμό στις χώρες εταίρους.

·         Πρόγραμμα κατάρτισης για συμβουλευτική σταδιοδρομία μακροχρόνια ανέργων με απόκτηση αναπηρίας

μετά από ατύχημα ή ασθένεια

·         Εγχειρίδιο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για συμβούλους σταδιοδρομίας και εκπαιδευτές

ενηλίκων που έχουν εκπαιδευτεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

·         Online ανταλλαγή κοινωνικών πλατφορμών, ηλεκτρονική μάθηση και αμοιβαία υποστήριξη

που είναι διαθέσιμη και για τις δύο ομάδες-στόχους – συμβούλους και μακροχρόνια ανέργους με αποκτηθείσες αναπηρίες.

·         Career Kit Empower Yourself

που στοχεύει στην αύξηση της αυτογνωσίας και της αυτοκίνησης μεταξύ των ανέργων με αναπηρίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους εσωτερικούς τους πόρους, δίνοντάς τους συγκεκριμένες συμβουλές / τεχνικές και ιστορίες επιτυχίας ως πηγή έμπνευσης

·         Μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την επικύρωση

της ανάπτυξης των ικανοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με βάση το ευρωπαϊκό εργαλείο ΕΠΙΠΕΔΟ 5;

 

Σε ποιόν απευθύνεται:

Ä  Μακροχρόνια ανέργους

που έχουν αποκτήσει κάποια μορφή αναπηρίας μετά από κάποιο ατύχημα ή μακροχρόνια ασθένεια που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους

Προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτήν την ομάδα στόχου ατομική συμβουλευτική σταδιοδρομίας, θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι ειδικοί:

Ä  Συμβούλοι σταδιοδρομίας και ενήλικες

που έχουν εμπειρία στη συνεργασία με ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και/ή επιθυμούν να αναπτύξουν τα προσόντα τους

Ä  Σωματεία και φορείς ασθενών και άλλες NGOs

οι οποίες υποστηρίζουν άτομα με διάφορες μορφές αναπηρίας

Για μια εκτεταμένη επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου Νέοι Ορίζοντες, η ευαισθητοποίηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται με:

Ä  τους HR-διευθυντές και τους διευθύνοντες Συμβούλους

εταιρειών που είναι κοινωνικά υπεύθυνοι

Ä  τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής

όπως τα υπουργεία και τους οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής

Ä  τις αρχές της αγοράς εργασίας,

όπως οι οργανισμοί απασχόλησης, τα κέντρα εργασίας και οι πλατφόρμες

 

Εάν αισθάνεστε ότι η ιδέα του έργου Νέοι Ορίζοντες θα αποφέρει οφέλη στο προσωπικό σας, στα μέλη σας και προσωπικά σε εσάς, στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων, στείλτε μας την ιδέα ή τα σχόλιά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για να ενταχθούν στο δίκτυο του έργου Νέοι Οριζόντες.

 

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου και μάθετε περισσότερα

https://newhorizons-eu.org/el/