Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού.
Μέρος 1: Τεχνικές ανάλυσης φυσικού φωτισμού με τη χρήση
των Ladybug Tools for Grasshopper 3D in Rhino

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Μέρος 1: Τεχνικές ανάλυσης φυσικού φωτισμού με τη χρήση των Ladybug Tools for Grasshopper 3D in Rhino » και απονέμει βεβαίωση Παρακολούθησης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δύο (2) μέρες αντιστοιχώντας σε 12 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων μηχανικών επάνω σε μοντέρνες τεχνικές περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας με χρήση σύγχρονων εργαλείων προσομοίωσης και αξιολόγησης κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Το πρόγραμμα εστιάζεται, στην τρέχουσα μορφή του, στην επίδραση του κτιριακού κελύφους (πχ. συστήματα σκίασης) στον φυσικό φωτισμό (φ.φ.) των εσωτερικών χώρων και την οπτική άνεση των χρηστών.
 

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα βρίσκεται σε θέση να προσομοιώσει και να αναλύσει την συμπεριφορά ενός κτιρίου από πλευράς φυσικού φωτισμού και συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος.

 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

    Φοιτητές / Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι & Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Επαγγελματικές κατηγορίες συναφή με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιήσει τη μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με χρήση των σχετικών υποδομών/πλατφορμών που υποστηρίζει / παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού. Μέρος 1: Τεχνικές ανάλυσης φυσικού φωτισμού με τη χρήση των Ladybug Tools for Grasshopper 3D in Rhino », γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 10/03/2021

 

Επιμόρφωσης

Σάββατο-Κυριακή 13-14 Μαρτίου 2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 150 ευρώ.
 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Τσαγκρασούλης Αριστείδης , Καθηγητής Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 

Εκπαιδευτές

Τσαγκρασούλης Αριστείδης , Καθηγητής Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Αντώνης Κονταδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc, Υπ. Δρ.