Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19


logo-epimelitiriou_300

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» και απονέμει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 ώρες .
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα διοργανώνουν από κοινού το Επιμελητήριο Μαγνησίας με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την επιστημονική ευθύνη των σεμιναρίων θα έχει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Π.Θ. με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ραχιώτη Γεώργιο.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν

  • οι συντονιστές/ιδιοκτήκες σχεδίου δράσης κάθε τουριστικού καταλύματος
  • και προσωπικό των τουριστικών καταλυμάτων άνω των 50 δωματίων δηλαδή το σύνολο των απασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν 400 τουριστικά καταλύματα – μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Τονίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου θα δίνεται στο συντονιστή του κάθε καταλύματος (για καταλύματα έως 50 δωμάτια) όπως αυτοί έχουν οριστεί από το κατάλυμα με βάση την ΚΥΑ με Αριθμ. 1632/21.04.2021 – «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» και σε όσους ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες.
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης ενοτήτων για το λοιπό προσωπικό, θα χορηγούνται και θα θεωρούνται πλήρως εκπαιδευμένοι εφόσον ολοκληρώσουν όλες τις ενδεδειγμένες ενότητες για την αντίστοιχη θέση εργασίας σύμφωνα με τον ενημερωτικό οδηγό.

Επιμόρφωση-Αξιολόγηση

Το εκπαδευτικό υλικό θα είναι με τη μορφή των βιντεομαθημάτων.

Όπως διευκρινίζεται με το άρθρο 3 της εγκυκλίου του Υπουργείου Τουρισμού (Νο 7227/27.04.2021, ΑΔΑ: ΨΟ3Α465ΧΘΟ-6ΕΗ), η εκ νέου εκπαίδευση των συντονιστών τουριστικών καταλυμάτων είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαμονής.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνει μέσω ερωτηματολογίων/quiz στο τέλος κάθε ενότητας.

  • Για να είναι επιτυχής η ολοκλήρωση της ενότητας το ποσοστό επιτυχίας του ερωτηματολογίου θα πρέπει να είναι >= 80% και να έχει παρακολουθηθεί το αντίστοιχο βίντεο.
  • Για να είναι επιτυχής η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος το ποσοστό επιτυχίας όλων των ερωτηματολογίων θα πρέπει να είναι >= 80% (για κάθε ερωτηματολόγιο) και να έχουν παρακολουθηθεί τα αντίστοιχα βίντεο.

Το πιστοποιητικό θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο mail που δηλώσατε στην αίτηση.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερ. Λήξης Επιμόρφωσης Τουριστικών Καταλυμάτων

15/06/2021

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ραχιώτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Επαγγελματικής Υγιεινής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας