Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων – Μέθοδοι ελέγχου και εκτίμησης ποιότητας, διάρκειας ζωής και ασφάλειας τροφίμων» και απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι είτε τέσσερις (4) μήνες αντιστοιχώντας σε 56 ώρες 2 ECVET.
 
Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων είναι συνυφασμένη με τη χημική και μικροβιολογική ανάλυση όπως αυτή επιτάσσεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Χημικοί και μικροβιολογικοί κίνδυνοι, νοθεία και κακή συντήρηση αποτελούν τους βασικούς άξονες μείωσης της ποιότητας ενός τρόφιμου. Στην πράξη στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα του Ποιοτικού Ελέγχου των τροφίμων με απώτερο σκοπό τη στελέχωση εργαστηρίων βιομηχανιών τροφίμων που θα διασφαλίζουν την παραγωγή ενός ασφαλούς τελικού προϊόντος. Γι’ αυτό, παραθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που καλείται να έχει ένα εργαζόμενος εργαστηρίου/βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της ποιότητας, προκειμένου να διεξάγει τον έλεγχο ποιότητας (δειγματοληψία, χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις κ.ά.) του εκάστοτε τρόφιμου, όπως ορίζεται από την ισχύουσα Ελληνική/Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί συντελεστή της ποιότητας των τροφίμων κρίνεται σκόπιμο να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα αυτό. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια ποιότητας ανά κατηγορία τροφίμων, ορισμένες σύγχρονες άμεσες – αυτοματοποιημένες τεχνικές ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων και ποσοτική εκτίμηση του χρόνου διάρκειας ζωής των τροφίμων που είναι και βασικό ζητούμενο των βιομηχανιών τροφίμων.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Τεχνολόγοι και Επιστήμονες Τροφίμων. Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Κτηνίατροι και άλλες συναφείς με τα τρόφιμα ειδικότητες από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και πρώην ΤΕΙ),
  • Συναφείς με τα τρόφιμα πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ,
  • Στελέχη της βιομηχανίας Τροφίμων,
  • Εργαζόμενοι σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής εκπαίδευσης (σύγχρονης & ασύγχρονης).

  • Η Σύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε απογευματινές ώρες ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ατομική εκ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, επιθυμίες και τον ελεύθερο χρόνο των συμμετεχόντων, όπως αυτοί επιλέξουν. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων – Μέθοδοι ελέγχου και εκτίμησης ποιότητας, διάρκειας ζωής και ασφάλειας τροφίμων» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 15/02/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

15/02/2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται είτε στα 550 ευρώ με δυνατότητα έκπτωσης:
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Γιαβάσης με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Γιαβάσης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, έχει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην Πιστοποίηση Εταιριών, ΚΕΚ, Κολλεγίων σε θέματα Εκπαίδευσης.

 

Διδάσκοντες

– Δρ. Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Δαιτροφολογίας-Διαιτολογίας του Π.Θ.
– Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου του Π.Θ.
– Δρ. Μυρσίνη Κακαγιάννη, Βιολόγος-Μικροβιολόγος, μεταδιδάκτορας Ερευνητής του Π.Θ. με εξειδίκευση στην Ποσοτική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων, Ποσοτικό Προσδιορισμό Επικινδυνότητας Τροφίμων και στη Μοριακή Μικροβιολογία και Γονιδιωματική.
– Παρασκευή Μπούκη, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμωντου Π.Θ.