«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νεό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave».
Η επιστήμη, παραδοσιακά, βασίζεται σε δύο μεγάλους πυλώνες, το θεωρητικό και τον πειραματικό. Ως τρίτος πυλώνας, σε πολλές επιστημονικές περιοχές των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, έχει αναδειχθεί ο υπολογιστικός. Αυτές οι επιστημονικές περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μελέτη προβλημάτων, που η μοντελοποίησή τους περιγράφεται από μία ισότητα μίας ή περισσότερων μεταβλητών, προβλημάτων που μοντελοποιούνται από Διαφορικές Εξισώσεις, προβλημάτων που περιγράφονται από Συστήματα, των οποίων η θέση τους δίνεται ως συνάρτηση του χρόνου, προβλημάτων που συνδέονται με τη μετάδοση ενός σήματος, την επεξεργασία εικόνας, κ.α. Οι επιστήμονες της περιοχής, προκειμένου να υπολογίσουν μαθηματικά ή αριθμητικά μεγέθη, να μοντελοποιήσουν, να αναπαραστήσουν, να αναλύσουν και να οπτικοποιήσουν δεδομένα, ή ακόμη να αναπτύξουν ή να υλοποιήσουν έτοιμους αλγορίθμους, χρησιμοποιούν ως εργαλεία γνώσης και εξόρυξης έρευνας μαθηματικά υπολογιστικά λογισμικά, όπως το MatLab και το Octave.
Συγκεκριμένα, το MatLab (Matrix Laboratory) είναι ένα σύγχρονο μαθηματικό λογισμικό πακέτο με προγραμματιστικό περιβάλλον, που υλοποιεί αριθμητικούς υπολογισμούς και υποστηρίζει επιστημονικούς υπολογισμούς μέσω ανάπτυξης αλγορίθμων και ανάλυσης δεδομένων, δυνατότητες που το καθιστούν κατάλληλο για τη χρήση του από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, όπως είναι η επεξεργασία σήματος και εικόνας καθώς και η μηχανική μάθηση. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού MatLab, η οποία σε συνδυασμό με το εύκολο και διαδραστικό περιβάλλον διεπαφής δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν γρήγορα αριθμητικοί υπολογισμοί και γίνεται άμεσα η διαχείριση μεταβλητών και δεδομένων. Επιπλέον, έχει ενσωματωμένη πλούσια βιβλιοθήκη αποτελούμενη από μεγάλη συλλογή αλγορίθμων, που υλοποιούν από τις πιο απλές συναρτήσεις έως τις πιο σύνθετες αριθμητικές διαδικασίες. Τέλος, η διεπαφή προγράμματος εφαρμογής (MatLab API) επιτρέπει τη χρήση εξωτερικών προγραμμάτων βασισμένα στη γλώσσα C, Python.
Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Octave είναι ένας ελεύθερος κλώνος ανοικτού κώδικα του λογισμικού προγράμματος MatLab και είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο (GNU Octave).
Διάρκεια: 70 ώρες

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • απόφοιτους Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή των αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
  • μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, και
  • προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των διδακτικών αντικειμένων (μαθημάτων) που διδάσκουν οι
  • Εκπαιδευτές – Διδάσκοντες του Π.Ε.Β. του Π.Θ.
  • προπτυχιακοί φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών των πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της υβριδικής μορφής (μικτή μέθοδος) διεξαγωγής των προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

  • εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση,
  • εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση , κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, το υλικό του προγράμματος (ηλεκτρονικές σημειώσεις, διαφάνειες παρουσίασης και προβολή video του διδακτικού υλικού).

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave» online.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης, ανέρχεται στα 250€. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων.

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Περίοδος Εγγραφών

έως τη συμπλήρωση του Τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Με τη συμπλήρωση του Τμήματος

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και συνεργαζόμενες ερευνήτριες με πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Διδάσκοντες Θεωρητικών Μαθημάτων:
Μαρία Αδάμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθανάσιος Κακαρούντας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παρασκευή Βέννου, Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκπαιδεύτριες σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων:
Ελένη Μπούμπα , απόφοιτη του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Π.Θ. και Υποψήφια Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος,
Μαρία Σαπουνάκη , απόφοιτη του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Π.Θ. και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου Τμήματος.