Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR -L)

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως τις 31/01/2019

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR -L)» έχει διάρκεια 100 ώρες και με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη διδασκαλία της ΕΝΓ σε κάθε στάδιο και σε ποικίλες περιστάσεις σύμφωνα με επιστημονικά δόκιμες, σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις διδακτικής των Νοηματικών Γλωσσών στην Ευρώπη. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο, σε όσους διδάσκουν, ή προετοιμάζονται να διδάξουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στόχος είναι να κατανοήσουν τις αρχές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEFR-L) αναφορικά με τα επίπεδα γλωσσομάθειας και ειδικότερα του αντίστοιχου πλαισίου για τις Νοηματικές Γλώσσες, όπως έχει διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σύγχρονων Γλωσσών.
 
Με το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης οι καταρτιζόμενοι έχουν εξοικειωθεί με τους μαθησιακούς και επικοινωνιακούς στόχους του του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις νοηματικές γλώσσες (CEFR-L), έχουν σταθμίσει τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά υλικά τους ανά επίπεδο γλωσσομάθειας και έχουν προσαρμόσει τους αντίστοιχους τρόπους αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης.
 
Ειδικότερα, οι καταρτιζόμενοι:
• Ενημερώνονται σχετικά με τα Ευρωπαϊκά επίπεδα γλωσσομάθειας. Ενημερώνονται σχετικά με τους προτεινόμενους τρόπους αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, ειδικότερα όπως αυτοί διαμορφώνονται στις νοηματικές γλώσσες σήμερα. 
• Έχουν προσαρμόσει / σταθμίσει τις μεθόδους και το υλικό που χρησιμοποιούσαν άτυπα ως τώρα στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σύγχρονων Γλωσσών. 
• Έχουν εξοικειωθεί με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στη διδασκαλία των νοηματικών γλωσσών, με έμφαση στη διδασκαλία 2ης γλώσσας. Έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης του εκπαιδευτικού χρόνου, μεθόδων και υλικού 

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
• σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης
 
• ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 

 

Εγγραφές

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (CEFR -L)».

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 85€.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Από 04/12/2018 έως 14/01/2019

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Έως και 31 Ιανουαρίου 2018

Έναρξη επιμόρφωσης

20/01/2019

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Γαλήνη Σαπουντζάκη, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, κατά κύριο λόγο Κωφοί, πιστοποιημένοι δάσκαλοι της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.