Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙSO 9001:2015 & ISO 22000:2018 – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι είτε τέσσερις (4) μήνες αντιστοιχώντας σε 75 ώρες 3 ECVET.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση ειδικών του τομέα της παραγωγής τροφίμων, επαγγελματιών του χώρου της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και επιστήμονες που πρόκειται να ασχοληθούν στον τομέα της Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων. Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εφοδιασθούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα ΙSΟ 9001:2015 & ΙSΟ 2200:2018, θα λύσουν πιθανές απορίες σχετικά με τις απατήσεις των προτύπων με τη βοήθεια συμβούλων και επιθεωρητών των συστημάτων αυτών και θα κατανοήσουν ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με τη χρήση προσθέτων τροφίμων, την επισήμανση, τους ισχυρισμούς υγείας-διατροφής κλπ.
Σκοπός: Το ISO 9001 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας και εστιάζει στην οργάνωση, τη λειτουργία της επιχείρησης και την επικοινωνία της με τρίτους (π.χ. πελάτες, προμηθευτές κλπ). Σύμφωνα με το ISO 9001 η εταιρεία οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές με στόχο την συνεχή βελτίωσή της, η οποία αποδεικνύεται μέσω μετρήσιμων ποσοτικών δεικτών. Σημαντικό ρόλο παίζει η αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των διεργασιών της επιχείρησης (παραγωγικές, διοικητικές, υποστηρικτικές κ.α.).

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εργαζόμενους και Στελέχη βιομηχανίας τροφίμων, χώρων παραγωγής μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων
  • Συμβούλους βιομηχανίας τροφίμων
  • Επιστήμονες/Τεχνολόγους Τροφίμων, Γεωπόνους,
  • Κτηνιάτρους, Χημικούς Μηχανικούς/Χημικούς και συναφείς με τρόφιμα πτυχιούχοι ΑΕΙ
  • Πτυχιούχοι ΙΕΚ/ΕΠΑΛ συναφείς με την Τεχνολογία Τροφίμων/Αγροδιατροφή
  • Επιχειρηματίες παραγωγής τροφίμων

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής εκπαίδευσης (σύγχρονης & ασύγχρονης).

  • Η Σύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που θα οριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση θα γίνεται σε απογευματινές ώρες ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ατομική εκ αποστάσεως μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες, επιθυμίες και τον ελεύθερο χρόνο των συμμετεχόντων, όπως αυτοί επιλέξουν. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙSO 9001:2015 & ISO 22000:2018 – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 15/02/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

15/02/2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται είτε στα 700ευρώ με δυνατότητα έκπτωσης:
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Γιαβάσης με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιακές Ζυμώσεις για Παραγωγή Βιοπολυμερών» στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 

Ο Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, έχει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην Πιστοποίηση Εταιριών, ΚΕΚ, Κολλεγίων σε θέματα Εκπαίδευσης.

 

Διδάσκοντες

– Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου του Π.Θ.
– Θεοφάνης Γεωργόπουλος, Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με ειδίκευση στην Τεχνολογία και Ποιοτικό Έλεγχο Σιτηρών και Αρτοσκευασμάτων.
– Δρ. Μπουνίτση Μαρία, Χημικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη «Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή-Ποιότητα και ασφάλεια Τροφίμων» και διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ.
– Παρασκευή Μπούκη, Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργ. Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμωντου Π.Θ.