Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νεό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «λυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι».
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το ετήσιο πρόγραμμα «λυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι» έχει διάρκεια 610 ωρών (10 μήνες) και 50 ECTS και στοχεύει στην εκπαίδευση στη Συνθετική Προσέγγιση στη Ψυχοθεραπεία, καλύπτοντας ένα εύρος θεματικών ενοτήτων με στόχο τη σφαιρική εκπαίδευση των επιμορφούμενων, σε ένα πρώτο επίπεδο, τόσο θεωρητικά και πρακτικά όσο βιωματικά και εργαστηριακά. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα είναι αυτόνομο, αλλά έχει συνέχεια με τρεις ακόμη ετήσιους κύκλους (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV), για όσους απόφοιτους του «κύκλου Ι» επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις ή/και να ειδικευθούν στη συνθετική ψυχοθεραπεία.

Η εκπαίδευση στις διάφορες προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα στην Συνθετική προσέγγιση, προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, αποφοίτων Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εκπαίδευση αυτή είναι απολύτως ουσιαστική και απαραίτητη για κάθε επαγγελματία, που εργάζεται ή πρόκειται να εργασθεί ψυχοθεραπευτικά με άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα «λυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι» απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πρόκειται για ετήσιο πρόγραμμα, που στοχεύει στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην Συνθετική Προσέγγιση στη Ψυχοθεραπεία, σε θεωρητικό, βιωματικό, εργαστηριακό και πρακτικό επίπεδο.
Η συνθετική προσέγγιση είναι η τελευταία εξέλιξη, αυτή τη στιγμή, στο χώρο της ψυχοθεραπείας, συνδυάζει περισσότερες της μίας προσεγγίσεις και αναδύθηκε από ερευνητικά δεδομένα, που δείχνουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με μεμονωμένες προσεγγίσεις. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα συνθετικής ψυχοθεραπείας, η έμφαση δίνεται στη συστημική, την υπαρξιακή και την πολιτισμική προσέγγιση, μέσα από τη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη. Για όσους αποφοίτους επιθυμούν να έχουν περαιτέρω εκπαίδευση ή/και εξειδίκευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, το παρόν πρόγραμμα του «κύκλου Ι» ακολουθείται από τρεις ακόμη ετήσιους κύκλους (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV). Η εκπαίδευση εναρμονίζεται απόλυτα με τα κριτήρια/στάνταρντ των ελληνικών και διεθνών εταιρειών ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τεσσάρων κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια γνώσεων για άσκηση συνθετικής ψυχοθεραπείας.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μεικτής μεθόδου εκπαίδευσης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση. Προς διευκόλυνση των εκπαιδευόμενων που εργάζονται, τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και ορισμένες φορές Κυριακή πρωί.
 • Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

Ο τόπος διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων είναι η Αθήνα και αν υπάρξει επαρκής αριθμός ατόμων μπορεί να γίνει και στο Βόλο.

Αντικείμενα Επιμόρφωσης

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές/διδακτικές ενότητες:

 • Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης
 • Βασικές Αρχές Συνθετικής Ψυχοθεραπείας
 • Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας
 • Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας
 • Βασικές Αρχές Πολιτισμικής Ψυχοθεραπείας
 • Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 • Πρακτική Άσκηση
 • Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης (Ατομική & Ομαδική)
 • Προσωπική Ανάπτυξη (Ατομική Ψυχοθεραπεία)

Κατηγορίες Εισακτέων

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.
Απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι: α) τα 23 έτη ηλικίας κατ΄ ελάχιστο, β) η ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γ) η γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.
Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και προσωπική δουλειά με τον κάθε επιμορφούμενο ξεχωριστά, γεγονός που δεν επιτρέπει τους μεγάλους αριθμούς εκπαιδευόμενων. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με τη μελέτη του βιογραφικού/φακέλου τους, καθώς και με προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας.

Εγγραφές

 

Περίοδος Εγγραφών

1 Ιουνίου – 25 Σεπτεμβρίου 2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2020

Λήξη Επιμόρφωσης

Ιούλιος 2021

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Εκπαιδευτές/διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων, ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές αναγνωρισμένου κύρους, με πλήρη εκπαίδευση στη συνθετική, τη συστημική ή την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία.