λυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Παπαδόπουλος)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Ιωάννης)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Γεώργιος)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: Σταδίου 0, Αθήνα, Τ.Κ. 00000)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • Για τελειόφοιτους, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4, Ν. 1599/1986) προσκόμισης του πτυχίου πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

  (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία, αν είναι εφικτό, από καθηγητή του υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών του/της.

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • Αν δεν υπάρχουν, οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου ψυχολογίας στα αγγλικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα αγγλικά, την οποία θα διοργανώσει το πρόγραμμα.

  (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».