Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διάρκειας 3 μηνών (80 ώρες) – 8 ECVET.
Βασικός σκοπός του προγράμματος, είναι η συμβολή στην προώθηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στα αναπτυσσόμενα ψηφιακά εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
Ο συνδυασμός της βασικής θεωρητικής γνώσης γύρω από την τεχνολογία λειτουργίας τους, παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε διάφορες εφαρμογές, θα αποτελέσουν κύριο στόχο του προγράμματος, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με δεδομένα πληροφορίας σε ένα γεωγραφικό χώρο υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αειφορίας των υδατικών πόρων.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • Γεωπόνους, Ιχθυολόγους
  • Δασολόγους
  • Περιβαλλοντολόγους
  • Γεωλόγους
  • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και συναφών ειδικοτήτων
  • Φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής όλων των παραπάνω ειδικοτήτων και συναφών ειδικοτήτων
  • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού ArcGIS.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων», για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιήσει ασύγχρονες/σύγχρονες τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα θα είναι αποκλειστικά εργαστηριακά. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μια (1) ημέρα εβδομαδιαίως, απογευματινές ώρες (ανάρτηση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Moodle) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθώς και άλλες πλατφόρμες που υποστηρίζει το Π.Θ.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται ενδεικτικά σε τρείς (3) κύκλους ανά ακαδημαϊκό έτος.

1ος κύκλος: Οκτώβριος

2ος κύκλος: Ιανουάριος

3ος κύκλος: Απρίλιος

Προϋπόθεση για την έναρξη των κύκλων είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 15 αιτήσεων.
Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 400€.

Το ποσό δύναται να καταβληθεί σε 3 δόσεις. Mε την υποβολή της αίτησης θα καταβάλλεται το ποσό των 100€ και το υπόλοιπο ποσό σε τρεις δόσεις (κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων).

Στο πρόγραμμα εφαρμόζονται εκπτωτικές πολιτικές σε φοιτητές, ανέργους, ΑΜΕΑ, Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με χαμηλό εισόδημα καθώς και στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων.

 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. Ευαγγελία Φαρσιρώτου Δρ Πολιτικός Μηχανικός, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι και άλλα μέλη του Π.Θ., Διδάκτορες, Υπ. Διδάκτορες. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος.