Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Παπαδόπουλος)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Ιωάννης)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: π.χ. Γεώργιος)
 • (Να συμπληρωθεί ως εξής: Σταδίου 0, Αθήνα, Τ.Κ. 00000)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • Για τελειόφοιτους, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4, Ν. 1599/1986) προσκόμισης του πτυχίου πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

  (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • Εάν δεν μπορείτε να ανεβάσετε τις Φωτοτυπίες Πιστοποιητικών Σπουδών σ' ένα αρχείο, μπορείτε να ανεβάσετε ξεχωριστά μέχρι και 3 φωτοτυπίες στα παρακάτω κουμπία
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία, αν είναι εφικτό, από καθηγητή του υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών του/της.

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)
 • Αν δεν υπάρχουν, οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου ψυχολογίας στα αγγλικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής σε εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου στα αγγλικά, την οποία θα διοργανώσει το πρόγραμμα.

  (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • Εάν δεν μπορείτε να ανεβάσετε τις βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με την Ψυχοθεραπεία σ' ένα αρχείο, μπορείτε να ανεβάσετε ξεχωριστά μέχρι και 5 βεβαιώσεις στα παρακάτω κουμπία
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • Εάν δεν μπορείτε να ανεβάσετε τις βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σ' ένα αρχείο, μπορείτε να ανεβάσετε ξεχωριστά μέχρι και 5 βεβαιώσεις στα παρακάτω κουμπία
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • Εάν δεν μπορείτε να ανεβάσετε τις βεβαιώσεις εμπειρίας στην Ψυχοθεραπεία ή τη Συμβουλευτική σ' ένα αρχείο, μπορείτε να ανεβάσετε ξεχωριστά μέχρι και 5 βεβαιώσεις στα παρακάτω κουμπία
 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)

 • (doc,docx,pdf,jpg,png,jpeg,zip)