Δημοσιευμένα άρθρα, κείμενα, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό

1 Εθνικό Πρόγραμμα ΔΒΜ
2 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης
3 Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα
4 Τράπεζα Θεμάτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων
5 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
6 Πλαίσιο Προσόντων
7 European credit system for VET in Europe