Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναπτύσσει δραστηριότητα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Ελλάδα:
 

  • από συγκεκριμένα κονδύλια του Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Ελλάδα (τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία),
  • από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατάρτισης με την εγγύηση και το κύρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και με την ιδιότητα του αξιόπιστου Φορέα  σε όλους τους κλάδους αιχμής και προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Με την πολύχρονη εμπειρία του στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων, παρέχει αξιόπιστα προγράμματα κατάρτισης, συνεργαζόμενο με Ακαδημαϊκούς και πολύπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων. Παράλληλα, η συνεργασία με τις υφιστάμενες υποδομές και μονάδες υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής καθοδήγησης και ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας υπό τη σκέπη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και η σύνδεσή του με τον Επιχειρηματικό κόσμο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εγγυώνται την ποιοτική και ολοκληρωμένη προσφορά δέσμης υπηρεσιών.
 
Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να πληροφορείστε αναλυτικά για όλες τις ευκαιρίες συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα που θα υλοποιήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήδη υπάρχει σχετικός προγραμματισμός και αναμένονται σχετικές προσκλήσεις που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες επιμόρφωσης.