Πλαίσιο Λειτουργίας και Εσωτερικός Κανονισμός


 

Άρθρο 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’), Ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα ΑΕΙ
ΦΕΚ 1775/18.5.2018/Τεύχος Β’ , Ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- ΠΘ
ΦΕΚ 1409/τ Β’/15-04-2020 , Κανονισμός Λειτουργίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- ΠΘ
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-ΠΘ