Πλαίσιο Λειτουργίας και Εσωτερικός Κανονισμός


Άρθρο 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’), Ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα ΑΕΙ
ΦΕΚ 1775/18.05.2018/Τεύχος Β’ , Ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- ΠΘ
ΦΕΚ 1779/19.03.2024/Τεύχος Β’ , Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.- ΠΘ
Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.-ΠΘ