Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι Μικρομεσαίες, για να σταθούν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον και προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε παραγωγικό επίπεδο απαιτείται η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού τους εκμεταλλευόμενες τα προκηρυσσόμενα προγράμματα ανάπτυξης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι τα ΛΑΕΚ (0,24% και 1-25). Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τη δυνατότητα και αναλαμβάνει για την επιχείρηση σας ή/ και για τον εκάστοτε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και για τους επιστημονικούς συλλόγους τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων, υλοποίησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

 

ΛΑΕΚ 0,24%

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24%  είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Η ανωτέρω εισφορά  καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες  συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια), μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της (2 φορές το χρόνο για κάθε υπάλληλο) και θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που το επόμενο έτος δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το τρέχον έτος, διαμορφώνεται ως εξής:
 

  • Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) που θα καταβάλλει. η επιχείρηση  το προηγούμενο έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,24%) το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του portal του ΟΑΕΔ, στην οποία βρίσκονται και οι δημοσιευμένες εγκύκλιοι κάνοντας κλικ εδώ.

ΛΑΕΚ 1-25

Δικαιούχοι Φορείς: 

  • Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
  • Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν. Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

  • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αλλά και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του portal του ΟΑΕΔ, στην οποία βρίσκονται και οι δημοσιευμένες εγκύκλιοι κάνοντας κλικ εδώ.