«Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων και Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη»ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 420 ΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νέα Θεωρία Μάθησης NDI

συμβουλευτικη κοινότητα_300

Πυξίδα του Προγράμματος
η ανάδυση της επιθυμίας
του παιδιού και του
εκπαιδευτικού καθώς και
η ανάδειξη του προσώπου
τους μέσα από μια σχέση
επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος αυτού, διοργανώνει και νέο Τμήμα που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ή σε όποια πόλη υπάρξει ικανός αριθμός εγγραφών
Το Πρόγραμμα «Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη και Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα» έχει διάρκεια 420 ώρες και έχει γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο, που διευκολύνουν την καθημερινή παιδαγωγική πράξη καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων στο σχολείο.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να υιοθετήσουν σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, να έρθουν σε επαφή και να εφαρμόσουν μια νέα θεωρία μάθησης, την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI), που βασίζεται στην αξιοποίηση της επιθυμίας των συμμετεχόντων προσώπων, προάγοντας έτσι την επικοινωνιακή διάσταση στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, θα είναι ικανοί να δουλεύουν με ομάδες στην τάξη τους και να διαχειρίζονται καλύτερα κάθε είδους κρίση στη σχολική μονάδα, ώστε αφενός μεν να προαχθεί η «σχέση» στην εκπαίδευση, αφετέρου δε να καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αντικείμενο γόνιμης, δημιουργικής και απολαυστικής διεργασίας και γενικότερα να λειτουργήσει αυτό ως πρόληψη της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών και των παιδιών.
Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού Προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και η υλοποίηση της Πρακτικής Εφαρμογής στην τάξη τους, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «Αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη και συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα».

Οι 420 ώρες αντιστοιχούν σε 30 ΕCTS.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε,εκπαιδευτικούς (μόνιμους ή αναπληρωτές, ανέργους) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε Διευθυντές σχολικών μονάδων.

Οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν τις παρακάτω γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών ώστε:

 • Να γνωρίσουν, και να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στην τάξη τους τις αρχές της θεωρίας μάθησης NDI που επικεντρώνεται στην επιθυμία του παιδιού, σέβεται την ελευθερία και τις επιλογές του.
 • Να εφαρμόσουν στην τάξη τους εκπαιδευτικές πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Να εξοικειωθούν, με βιωματικό τρόπο, με τη «διεργασία ομάδας» τους ρόλους που αναδύονται και τις λειτουργίες της, ώστε να μπορούν να την εντάξουν αποτελεσματικά στο σχολικό τους πλαίσιο.
 • Να επανεκτιμήσουν τη σημασία της σχέσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και να την θέσουν ως προτεραιότητα στο σχολικό πλαίσιο.
 • Να καλλιεργήσουν υγιείς και δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών, μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών
 • Να υιοθετήσουν τρόπους ενεργητικής ακρόασης και συνοδείας των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.
 • Να αποκτήσουν στάσεις, συμπεριφορές, μεθόδους και τεχνικές που προάγουν την επικοινωνία, ευνοούν το συναισθηματικό κλίμα και καθιστούν αποτελεσματική την παιδαγωγική πράξη.
 • Να εξοικειωθούν με τις αρχές διαχείρισης κρίσεων μέσω της ανάλυσης και μελέτης περιπτώσεων στα βιωματικά εργαστήρια του Προγράμματος.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες διαχείρισης των κρίσεων που δημιουργούνται καθημερινά στη σχολική κοινότητα, με τη συνδρομή της διαρκούς ανατροφοδότησης της πρακτικής τους άσκησης από τον επιμορφωτή σύμβουλο του Προγράμματος.
 • Να μάθουν να αναλύουν και να κατανοούν συμπεριφορές ώστε να αντιδρούν με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποιώντας τις κρίσεις για το κοινό καλό.
 • Να διαχειρίζονται τις μαθησιακές δυσκολίες και τις δύσκολες συμπεριφορές των παιδιών, αλλά και τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ίδιων, που προκύπτουν λόγω αυτών των δυσκολιών των παιδιών.
 • Να επικοινωνούν λειτουργικά με συναδέλφους και γονείς είτε πρόκειται για συνεργασία, είτε για ενημέρωση.
 • Να απαριθμούν τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την επικοινωνία και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτή να ευνοείται κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων αλλά και γενικότερα στο σχολικό πλαίσιο.
 • Οι καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις στο σχολείο, να γίνουν αφορμή για άνθιση, ανάπτυξή και ανάδειξη του προσώπου των ίδιων των
  εκπαιδευτικών, και των παιδιών της τάξης τους.
 • Να βελτιώνουν καθημερινά την αυτογνωσία τους, και να είναι ικανοί να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Tο περιεχόμενο του Προγράμματος θα βρίσκεται σε μια συνεχή δυναμική και θα επανασχεδιάζεται, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών της ομάδας με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους!!!

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning ) που θεωρείται η πλέον κατάλληλη, για τα προγράμματα που παρέχονται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσης συναντήσεις
 • Σύγχρονη εκπαίδευση
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη διεξαγωγή των δια ζώσης συναντήσεων του Προγράμματος είναι κυρίως βιωματικές!!
Ο αριθμός των δια ζώσης συναντήσεων στη διάρκεια του έτους είναι πέντε (5) Σαββατοκύριακα, σε αδρές γραμμές, μια συνάντηση κάθε μήνα.

 • 180 ώρες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • 80 ώρες δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων που περιλαμβάνουν διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και εποπτείες (Σάββατο 9:00-18:00- Κυριακή 10:30-15:30)
 • 60 ώρες για τη συγγραφή εργασιών
 • 100 ώρες εποπτευόμενης πρακτικής εφαρμογής στην τάξη

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διδακτικές ενότητες που καλύπτει:

 

Εποπτεία Εφαρμογής στην Τάξη

 

Χαρακτηριστικό του Προγράμματος αυτού, είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής εφαρμογής στη σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού και οι τρίωρες εκ του σύνεγγυς συναντήσεις εποπτείας και ανατροφοδοτήσεις από έμπειρους εξιδεικευμένους επιστήμονες.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη και Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα» παρακάτω.

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ανέρχεται σε 700 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Περίοδος Εγγραφών

Μέχρι 26 Ιουνίου 2020 εκτός αν συμπληρωθεί νωρίτερα το Τμήμα

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΡΑ!

Περιορισμένος αριθμός εγγραφών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 

Έναρξη επιμόρφωσης

Ιούνιος 2020

 

Λήξη επιμόρφωσης

Μάρτιος 2021

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του Προγράμματος, έχει ο κ.Ιωάννης Ρουσσάκης (Βιογραφικό Σημείωμα), Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Επιμορφώτρια– σύμβουλος του Προγράμματος είναι η κ. Καλλιρρόη Ντινοπούλου (Βιογραφικό Σημείωμα), π. Σχολική Σύμβουλος, Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπ/τρια Ενηλίκων.

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδαςέχουν πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,έχουν υψηλή κατάρτιση και εξαιρετικές δεξιότητες εποπτείας εκπαιδευτικών στο αντικείμενο αυτό και έτυχαν πολύ καλής αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα αυτά.

Αναγνωρισμένο & μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας συγκεκριμένα οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
α) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589 / 2019) ως Μόνιμοι ή Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
β) Οι υποψήφιοι για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες.
γ) Οι υποψήφιοι για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης ( νόμος 4547/ 2018) μοριοδοτούνται ε 0,5 μονάδες.