Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως συντονιστής εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος σας καλωσορίζει στο νέο του πρόγραμμα με τίτλο: «Innovative Integrated Training in Healing Plants Business».

Το πρόγραμμα: «Total Business Plants» χρηματοδοτείται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Erasmus+ και εντάσσεται στη Βασική Δράση (ΚΑ2):Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση και εξοικείωση στη διαχείριση και την καλλιέργεια των αρωματικών και θεραπευτικών φυτών σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στόχους (αγρότες, κατοίκους αγροτικών περιοχών, γεωργικές ενώσεις, μικρές τοπικές επιχειρήσεις, κλπ), μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης βασισμένο σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως συντονιστής εταίρος, πραγματοποίησε τη διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων της κοινοπραξίας. Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski (Βουλγαρία), και οι εξειδικευμένες σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς Εταιρείες Biognosis (Ελλάδα), FYG Consultores (Ισπανία) και Danmar Computers (Πολωνία).

To εν λόγω έργο θεωρείται καινοτόμο λόγω της ανάπτυξης μιας διεθνικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET), στο σχετικά νέο πεδίο των φαρμακευτικών φυτών η οποία αναμένεται να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη παρέχοντας αξιοσημείωτη προστιθέμενη αξία στον συγκεκριμένο οικονομικό τομέα.

Παρακολουθείστε όλες τις εξελίξεις και τις βασικές δράσεις του προγράμματος μέσα από την ιστοσελίδα του έργου: https://businessplants.eu/el/