Πολιτική Απορρήτου


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανεξάρτητα της ιδιότητας με την οποία επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, ως φοιτητής(υποψηφίος, ενεργός ή παλαιότερος), ως μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, ως επισκέπτης του ιστοτόπου μας, ως εργαζόμενος, ως προμηθευτής ή συνεργαζόμενος τρίτος. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όντας προσανατολισμένο στην εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «GDPR» ή «Κανονισμός»), τις διατάξεις του Ν.4624/2019, αλλά και το σύνολο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Το Πανεπιστήμιο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό του http://www.uth.gr/. Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας , σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση-email: dpo@uth.gr.