«Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιας ζωής εν πλω»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιας ζωής εν πλω».
Το πρόγραμμα «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιας ζωής εν πλω» έχει διάρκεια 7 διδακτικών ημερών (56 ωρών) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της θαλάσσιας βιολογίας με έμφαση στα θαλάσσια θηλαστικά, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες μέσω της βιωματικής εμπειρίας και άσκησης στην ανοιχτή θάλασσα.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αποφοίτους βιολογικών και γεωπονικών επιστημών, αλλά και οποιαδήποτε άλλης ειδικότητας που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην οικολογία των θαλάσσιων θηλαστικών μέσω της μελέτης και καταγραφής των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων των οικοτόπων που διαβιούν οι εν λόγω οργανισμοί. Σκοπός είναι η χρησιμοποίηση της αποκομίζουσας γνώσης και η χρήση της σε πολυεπιστημονικά πεδία, π.χ. ανθρωπολογία και θαλάσσιοι οργανισμοί, χρήση παράκτιας γης και επίδραση σε πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών κλπ.
Τα γνωστικά αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος εντάσσονται στα πεδία των βιολογικών επιστημών, παρέχοντας όμως την υποστήριξη για τη θεωρητική πλαισίωση και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η μεθοδολογική προσέγγιση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, δίνοντας την ευκαιρία για διαδραστική εκμάθηση μεταξύ των συμμετεχόντων, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν την ερευνητική μεθοδολογία, να αναγνωρίζουν τα είδη των θαλάσσιων οργανισμών που διαβιούν στην Ανατολική Μεσόγειο, να απαριθμούν τους αβιοτικούς (π.χ. θερμοκρασία νερού, επίπεδα αλατότητας και χλωροφύλλης) και βιοτικούς παράγοντες που πλαισιώνουν τους οικοτόπους των θάλασσιων οργανισμών (π.χ. ιχθύες, θαλάσσια φυτά, θαλάσσια πτηνά). Επίσης θα είναι σε θέση να γνωρίσουν αλλά και ορίζουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις (π.χ. ρύπανση, ακτοπλοΐα) που δέχονται οι πληθυσμοί των θαλάσσιων οργανισμών ανά είδος και ανά περιοχή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσκαλεί ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στη βιοπαρακολούθηση θαλάσσιων θηλαστικών και την καταγραφή των περιβαλλοντικών πιέσεων των οικοτόπων τους. Άτομα από διαφορετικά γνωστικά πεδία πέρας των βιολογικών ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και διαδικασίες της υβριδικής μορφής εκπαίδευσης.Η υβριδική-μικτή εκπαίδευση προϋποθέτει τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως ομόχρονη ή ετερόχρονη τηλεκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται με διάφορους τρόπους μέσα από τις πλατφόρμες που διαθέτει το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βιοπαρακολούθηση θαλάσσιας ζωής εν πλω» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

26/6/2020 έως τη συμπλήρωση του τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του τμήματος

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 700 ευρώ.
 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Π.Θ. κ. Γεώργιος Γκάφας, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι και άλλα μέλη του Π.Θ., Επιστημονικοί και Εξωτερικοί Συνεργάτες, υπ. Διδάκτορες. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος.