Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching

net-cert_thumb

Το πρόγραμμα “Ταχύρρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching” έχει διάρκεια 92 ώρες και καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες δρομολόγησης και μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι καλυπτόμενες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιούνται τεχνικές τηλεκπαίδευσης (e-learning), επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί από απόσταση το πρόγραμμα. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από τη Σ.Δ.Β.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας