ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Αίτηση Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Υποχρεωτικά πεδία *

 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)
 • (Παρακαλούμε συμπληρώστε οδό, αριθμό, Τ.Κ., πόλη)
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Απαραίτητο δικαιολογητικό Συμμετοχής
 • Τραπεζικός Λογαριασμός ALPHA BANK
  GR 6401403100310002002020935
  Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΘ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
  Mε Αιτιολογία Κατάθεσης:
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ και τον
  ΚΩΔΙΚΟ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4165.0116
 • Για κάθε κατάθεση, εκδίδεται απόδειξη αντίστοιχη του ποσού που καταβάλλεται. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω:

 • Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».